Позитивна мисла | TOLSTOY

868

Човечката завист секогаш произлегува од немоќ.

Лев Николаевич Толстой