Позитивна мисла | TOLSTOY

649

Човечката завист секогаш произлегува од немоќ.

Лев Николаевич Толстой