Позитивна мисла | TOLSTOY

697

Човечката завист секогаш произлегува од немоќ.

Лев Николаевич Толстой