Позитивна мисла | Финска поговорка

72

“Љубовта е цветот што станува плод во бракот.”

Финска поговорка