Позитивна мисла | Кинеска мудрост

117

“Човек може да се справи без други луѓе, под услов да има еден пријател.”

Кинеска мудрост