Позитивна мисла | Ernest Hemingway

217

“Можат да нè понижуваат, но не можат да нè понижат.”

Ernest Hemingway