Научни факти | Како WC школката го уништува вашето здравје – Видео

441

Со илјадници години сите народи на светот основната физиолошка потреба, празнење на цревата, ја изведувале на природен начин, во клечечка позиција.