Ако сѐ уште немате сфатено | Политиката не е курва, туку луѓето што ја водат не се саглам

597