Позитивна мисла | Татјана Александровна

415

Можам да те почитувам и без да те сакам.
Ама да те сакам без да те почитувам… не можам.

Татјана Александровна