Четири земји од регионот основаат заедничка компанија за гасовод

316

Montenegro Bonus заедно со уште три компании од Хрватска, Босна и Херцеговина (БиХ) и Албанија, ќе биде еден од основачите на компанијата Јонско-јадрански гасовод, која ќе врши задачи поврзани со подготовката на изградбата на гасоводот кој ќе помине низ тие четири земји.

Основачкиот капитал на новата компанија ќе изнесува 80.000 евра, а Montenegro Bonus ќе има ист сопственички удел како и другите три компании, односно 25 отсто, пишува Вијести.

Седиштето на заедничката компанија ќе биде во Сплит.

Бидејќи за основачкиот капитал треба да се платат 20 илјади евра, Министерството за капитални инвестиции ќе предложи овие пари да се обезбедат од тековната буџетска резерва и Владата да го одобри, а мислењето на Агенцијата за заштита на конкуренцијата (АЗК) претходно беше побарано во врска со почитувањето на Законот за контрола на државната помош.

АЗК во своето мислење наведува дека овие 20 илјади евра за основачкиот капитал ќе претставуваат помош од мала вредност, во согласност со прописите што ги регулираат прашањата за државната помош.

Како што се наведува во документот на АЗК, проектот Јонско-јадрански гасовод (ИАП) се планира да ги поврзе албанскиот град Фиера и хрватскиот Сплит со гасовод.

ИАП тогаш ќе биде составен дел на Трансјадранскиот гасовод, каде гасот од Азербејџан се доставува преку Турција и Грција до Италија.

Очекуваната вкупна должина на гасоводот е околу 511 километри, од кои делот низ Црна Гора е долг околу 96 километри, а 37 километри од гасоводот би биле поставени под морето.

Пред 15 години, министерствата на Хрватска, Албанија и Црна Гора, одговорни за областа на енергетиката, започнаа иницијатива за изградба на ИАП со потпишување декларација, на која подоцна се приклучи и Босна и Херцеговина.

Во 2013 година, црногорската влада го одреди бонусот на Црна Гора за операторите за пренос на гас, а потоа во 2018 година, во Азербејџан, претставници на операторите на системите за пренос на гас од горенаведените земји потпишаа писмо со намери за основање компанија.

Потоа, хрватската компанија „Плинакро“ до фирмите потписници доставила нацрт на статутот на компанијата, заради давање согласност.

„Оваа компанија би била основана од државни претпријатија од земјите учеснички во проектот IAP – Plinacro од Хрватска, Albgaz од Албанија, Montenegro Bonus од Црна Гора, BH Gas од Босна и Херцеговина, со еднаков удел во компанијата и седиштето во Подели. Компанијата би извршила задачи поврзани со подготовката на изградбата на гасоводот што ќе минува низ споменатите земји, промовирање и спроведување активности од општ интерес за договорните страни на проектот, како што се комуникација со властите на ЕУ, учество во работните групи на надлежните органи, соработка со меѓународни тела“, пишува во мислењето на АЗК.

Се додава дека секоја членка на проектот го задржува правото самостојно да ги извршува работите на подготовка, изградба и управување со гасоводот поврзан со делот од проектот кој се наоѓа на територијата на земјата каде што членката е со седиште.

На веб-страницата на хрватската компанија Плинакро е наведено дека планираното завршување на проектот е во 2025 година, а капацитетот на идниот гасовод е пет милијарди кубни метри годишно, од кои снабдувањето со природен гас во Црна Гора би изнесуваат 500 милиони.

Беше наведено и дека целиот проект ќе овозможи отворање на нов енергетски коридор за регионот на Централна и Југоисточна Европа и Западен Балкан.

Европската унија (ЕУ) го вклучи ИАП во листата на проекти од заеднички интерес на Енергетската заедница, додека овој зафат е и на единствената листа на приоритетни инфраструктурни проекти, која Владата ја усвои во 2019 година.