5G | Најголемиот заговор на сите времиња? Видео

685

5G | Најголемиот заговор на сите времиња?

ОПШТА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА – Член 19

Секој има право на слобода на мислење и изразување. Ова право ја вклучува и слободата да се застапува одредено мислење без никакво мешање и да се бараат, да се примаат и шират информации и идеи преку медиумите, и без оглед на границите.