Заговорник и логика | По Аристотел

426

Кога заговорниците “ЗА“ би полагале кај Аристотел, сите би паднале по ЛОГИКА.
Џ.П.Џ.