Позитивна мисла | Henry Ford

102

Не постои човек кој не е во состојба да стори повеќе од она што мисли дека може.

Henry Ford