Позитивна мисла | Германска поговорка

148

“Моќта расте во градината на трпението.”

Германска поговорка