Позитивна мисла | Ernest Hemingway

231

„Кога луѓето се сложуваат со мене, секогаш имам чувство дека некаде сум погрешил.“

Ernest Hemingway