Позитивна мисла | Niccolò Machiavelli

69

Не може да се избегне војна, туку само да се одложи во корист на непријателот.

Niccolò Machiavelli