Позитивна мисла | Baruh Spinoza

141

Малкумина се оние кои умеат да ги поднесат сопствените маани кај другите луѓе.

Baruh Spinoza

Барух де Спиноза бил холандски филозоф со еврејско потекло. Како филозоф најмногу се интересирал за метафизиката, епистемологијата, психологијата, етиката, политичката теорија и филозофијата на религијата. Тој бил еден од најзначајните претставници на рационалистичката и монистичката филозофија. Со своите филозофски погледи и учења, тој влијаел на многу важни личности подоцна, како што се Имануел Кант, Артур Шопенхауер, Алберт Ајнштајн, Јохан и Волфганг фон Гете.