Конфликти

4487

Конфликти

  • 10% од конфликтите се јавуваат поради разликите во мислењата
  • 90% од конфликтите се јавуваат поради погрешниот тон на гласот