Што е злоставување во училиште (bullying)

1323

Злоставување е облик на агресивно однесување кое трае подолго време, се повторува и е насочено кон исто лице.

Останати значења на злоставување: намерно, свесно негативно постапување со намера другиот да се повреди, со намера да се предизвика заплашеност со секогаш присутна несразмерност на силата, насилникот секогаш има поголема сила од жртвата, однесување кое со ништо не може да се оправда.

Злоставување не е: еднократен инцидент кој нема да се повтори, пријателска расправија, расправија или несогласување, случај или по грешка ненамерно нанесување на болка, пријателско закачање, насилно решавање на судир меѓу пријатели со иста сила.

Злоставување е насилство во кое ученикот трајно и често е изложен на негативни постапки од страна на еден или повеќе ученици, кои намерно сакаат да го повредат, понижат или да го изложат на потсмев.

Видови на злоставување:

  • Вербално – нарекување со погрдни имиња, исмевање, омаловажување, навреди, дофрлувања;
  • Физичко – удирање, туркање, рушење, крадење и уништување на предмети;
  • Социјално – озборување, избегнување, игнорирање, изолирање, ширење на лаги и гласини;
  • Психолошко – заканувачки погледи, гримаси, исмевање, несакани допири и коментари од сексуална природа, изнудување на пари, следење, уценување;

Вербално злоставување врз основа на етничка припадност, религии или раси, како и понижување врз основа на полот, исто така се смета за злоставување.

Злоставувањето е широко распространет проблем. Како и кај останатите облици на насилство, злоставувањето на дете и напаѓање на жена, нерамнотежата на сила претставува основен фактор за разбирање на она што се случува. Ученик кој е посилен, поагресивен, похрабар и со поголема самодоверба од просечните ученици, ги малтретира учениците кои се послаби, плашливи, несклони кон одмазда. Понекогаш постарите ученици ги злоставуваат помладите или новите ученици, а понекогаш за жртви се избрани ученици од различни култури или малцински групи.

Злоставувачите често доаѓаат од семејства во кои расправиите се решаваат на агресивни начини. Материјалната состојба не влијае значително на појавата на злоставување. Стилот на воспитување се покажал позначаен фактор на појавата на злоставување. Жртвите најчесто не се одмаздуваат откако се одбрани за жртва, па на тој начин се сметаат за сигурни цели во поглед на злоставувањето. Многу ученици кои се злоставувани или не пријавуваат злоставување на возрасните, или многу долго чекаат пред да го направат тоа.

Што велат експертите за злоставувањето?

Продолжува на страна 2