Режими на движење и правила за транзит на државјани на Македонија во други земји во контекст на пандемијата со КОВИД-19

551

На веб страницата на Министерството за надворешни работи се достапни режими на движење и правила за транзит на државјани на Република С. Македонија во други земји, во контекст на пандемијата со Ковид 19.

АВСТРАЛИЈА

Влез во Австралија (состојба од 12 јуни 2020): Со оглед на рестриктивните мерки поврзани со КОВИД-19, влез во Австралија е дозволен за австралиски државјани, граѓани со постојан престој, членови од нивните потесни семејства и државјани на Нов Зеланд, кои вообичаено престојуваат во Австралија. Како членови од потесното семејство на австралиски државјанин или лице со постојан престој се сметаат: сопруг/сопруга, де факто партнер, деца кои се зависни од родителите/старателите и старатели, што се докажува со соодветна документација: извод на родени, венчаница, доказ за врската (на пр. заедничка банкарска сметка или заеднички имот). Партнери (кои поседуваат визи-поткласа 100, 309, 801, 820), како и деца (поткласа 101,102,445) може да влезат во Австралија. Во моментов не е дозволен влез за идни сопружници (виза од поткласа 300).

Патниците се упатуваат да ги следат измените во рестриктивниот режим за влез и излез во и од Австралија на веб страната на Департманот за внатрешни работи на Австралија https://covid19.homeaffairs.gov.au/coming-australia.

Лица со привремени визи, освен партнери и деца, пред да патуваат треба да ја проверат можноста за влез во Австралија на спомнатиот сајт.

Исклучоци кои овозможуваат влез во Австралија на странски државјани, по одобрување од Австралискиот комесар за пограничната служба: странци кои пристигнуваат на покана на австралиската федерална влада заради помош околу пандемијата или кои доаѓаат на покана на владата; достава на критични медицински пратки и услуги; лица со посебни вештини/професии, по исклучок; дипломати кои се акредитирани во Австралија и актуелни резиденти и нивните потесни семејствата; од случај до случај исклучоци се возможни и поради силни причини од сочувство/хуманитарни, болест.

Сите барања за изземање од забраната за влез се доставуваат онлајн на https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form, поткрепени со соодветни докази, во официјален превод на англиски јазик: лични податоци, информации за случајот и изјави за тоа како лицето ги исполнува условите за изземање.

Задолжителен карантин од 14 дена: Сите патници кои влегуваат во Австралија се задржуваат во задолжителен карантин во траење од 14 дена во местото на пристигнување во определени хотели за таа намена. Одредени исклучоци постојат за акредитирани дипломати во Австралија.

Транзит низ Австралија (состојба од 13 јуни 2020): За македонски граѓани, со пасош на Република Северна Македонија, кои транзитираат низ Австралија е потребна транзитна виза поткласа 771- https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771. , со која може да се задржат 72 часа во земјата. Сите странци кои транзитираат не мора да аплицираат за изземање од рестрикциите за патување (задолжителен карантин или изолација), доколку во рок од 8 часа имаат резервиран следен лет/заминуваат од истиот аеродром каде слетале и за тоа време не го напуштаат аеродромот. Во спротивно, треба да се аплицира за изземање.

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form

Патниците кои транзитираат треба да ги следат мерките за карантин и изолација на соодветните држави и територии во Австралија низ кои транзитираат ( пропишани од нивните надлежни здравствени департмани)

https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments.

АЛБАНИЈА

Во Република Албанија е олеснето движењето на странските и албанските државјани кои остваруваат влез во државата.

Според последните мерки:

 • Отворени се границите
 • Не е потребно одобрение за влез
 • Не е потребен ПЦР тест
 • Не е потребен карантин
 • Не е потребна самоизолација

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Со актуелен режим на движење во Босна и Херцеговина е забранет влез на странски државјани, вклучително и државјани на Република Македонија. Во БиХ можат да влезат странски државјани:

– кои поседуваат дозвола за постојан и привремен престој во БиХ (не треба ПЦР тест, нема карантин или самоизолација);

– со двојно државјанство, при што на влез приложуваат валидна лична карта на БиХ (не треба ПЦР тест, нема карантин или самоизолација);

– кои доаѓаат од деловни причини, со покана за деловна соработка од економски субјект во БиХ. За истите задолжителен е валиден ПЦР тест од овластена институција не постар од 48 часа. Поканата и тестот задолжително се приложуваат на граница за да се одобри влез;

– на соседните земји: Р.Србија, Р.Хрватска и Црна Гора;

– здравствените работници кои доѓаат во БиХ заради ангажман во струката;

– на кои им е потребна итна медицинска помош/лечење ( со соодветна документација);

– Прекугранични работници;

– на Службите и тимовите на Цивилна заштита;

– Припадници на вооружените сили на НАТО и земјите-членки на Партнерство за мир, како и припадниците на Штабот на НАТО и ЕУФОР во БиХ;

– Возачи и придружници во случај на пренос на посмртни останки;

– Посади на товарни возови и бродови во меѓународен сообраќај;

– Државни функционери и членови на делегации чие доаѓање/заминување е најавено по дипломатски пат;

– кои имаат посебна дозвола за влез, транзит или престој во БиХ издадена од страна на Советот на министри на БиХ;

– од пограничните зони од соседните држави кои поседуваат земјоделско земјиште заради вршење на земјоделски работи;

– Членови на потесно семејство на лице починато во БиХ заради присуство на погреб, не подолго од 72 часа, под услов да поседуваат доказ за смртта и сродство со починатото лице;

– Малолетно лице- во придружба на родител или старател, државјанин на БиХ;

– брачен другар на државјанин на БиХ, со приложување на доказ за истото.

Моментално транзит на државјани на Македонија низ БиХ е дозволен, ако:

– е организиран конвој во хуманитарни цели со претходна најава;

– се возачи на товарни моторни возила во меѓународен промет, со ограничување на транзитот на 12 часа;

– транзитот е заради враќање во земјата на вообичаен престој, каде лицето мора да има законски регулиран престој (без задржување на територијата на БиХ);

– имаат посебна дозвола за влез, транзит или престој во БиХ, издадена од страна на Советот на министри на БиХ;

– за нив не постои забрана за влез за државјани на Република Македонија во соседната држава на БиХ каде планира влез од БиХ;

– се возачи и придружници во случај на пренос на посмртни останки во транзит, со претходна најава.

Дополнителни информации:

– Преминување на државната граница на БиХ е дозволено исклучиво со валидна патна исправа; (привремено не е дозволен премин со лична карта)

– Во БиХ укинати се мерките на државен карантин или домашна самозолација при влез во земјата

– Сите меѓународни гранични премини се во функција, за товарен и патнички сообраќај, вклучително и воздушните пристаништа; (со горенаведените рестрикции за влез)

– Нема забрани за движење (полициски час);

– Задожително е носење на заштитна маска во затворени јавни простори и строго почитување на стандардните хигиенско-епидемиолошките мерки;

– Дипломатите акредитирани во БиХ се водат како лица со дозвола за престој. За други случаи ( службена посета, транзит) потребна е најава по дипломатски пат преку МНР на БиХ, независно од дипломатскиот статус.

БРАЗИЛ

Авионски сообраќај

Во моментов бразилската влада забранува влез за сите странски патници преку воздушен пат. Постојат некои исклучоци, вклучувајќи:

– странци кои живеат во Бразил (вклучувајќи ги и дипломатите);

– странски сопружници, деца, родители или старатели на бразилски државјанин;

– патници во меѓународен транзит сè додека не ја напуштат меѓународната аеродромска област;

– екипаж на авиокомпании;

Копнен сообраќај

Бразил ги затвори своите копнени граници, освен за бразилските граѓани и за странските државјани-резиденти во Бразил.

Меѓутоа, ако патникот е во гранична земја и треба да ја премине копнената граница за да лета назад кон неговата земја на престој, може да влезе во Бразил со овластување од Федералната полиција и со презентација на билети за авионските летови. Во таков случај патникот мора да оди директно на аеродром.

Морски пристаништа

Бразилската влада, исто така, воведе забрана за странците да се симнат на копното во кое било пристаниште или друга поморска локација на бразилската територија без оглед на нивната националност.

Ограничувањето не се однесува на резиденти-странски жители и странски сопружници, деца, родители или старатели на бразилски државјанин.

Симнување на бразилско копно ќе биде дозволено само кога е потребна медицинска помош или да се стигне на поврзан авионски лет за враќање во земјата на живеење.

ГЕРМАНИЈА

Федералната влада донесе одлука да ја следи препораката на Европската комисија и да ги продолжи постојните ограничувања на патувањето за сите несуштински патувања од трети земји кон Сојузна Република Германија, со цел понатаму да спречи ширење на коронавирус. Како и другите европски земји, Германија ќе продолжи да ги применува патничките ограничувања во Шенген-зоната, донесени на 17 март 2020 година од шефовите на држави и влади на ЕУ, до 30 јуни 2020 година.

Во согласност со сè уште применливата наредба од Федералното Министерство за внатрешни работи, согласно член 14 (6) од Шенгенскиот граничен кодекс – патните ограничувања експлицитно не важат за следните категории лица:

– Државјани на трети држави со долгорочно право на живеење во земја-членка на ЕУ и / или споменати земји споменати погоре (дозвола за престој или долгорочна виза, на пр. За студии или работни цели), под услов тие да се вратат во нивното место на вообичаен престој.

– Државјани на трета земја од есенцијални функции или потреби, кои се дефинирани како што следи во одлуката:

 • здравствени работници, здравствени истражувачи и професионалци за нега;
 • прекугранични работници, транспортни лица вработени во секторот движење на стоки и други есенцијални сектори
 • дипломати,
 • персонал на меѓународни организации, воен персонал и работници за хуманитарна помош, доколку тие вршат службени должности
 • патници во транзит
 • патници кои патуваат од неопходни семејни причини
 • лица кои имаат потреба од меѓународна заштита или бараат влез од други хуманитарни причини
 • Германија го продолжи предупредувањето за непотребни туристички патувања во странство за повеќе од 160 земји до 31.08.2008 година

Федералната влада на 10 јуни донесе одлука глобалното предупредување за германските граѓани за патувања за сите земји, освен државите членки на Европската унија, државите поврзани со Шенген и Велика Британија, да го продолжи до 31 август. Глобалното предупредувањето за патување е повик да се избегнат такви патувања колку што е можно. Сепак, тоа не претставува забрана. На крајот патниците се слободни сами да одлучуваат за своите патувања. Предупредувањето за патување се однесува на патувања од Германија во странство. Ова не вклучува ограничувања за влез во Германија. Сепак, можно е предвремено отстранување и соодветно прилагодување и ажурирање на предупредувањето за одделни земји, а предуслови за тоа се позитивниот развој на пандемија, стабилен здравствен систем, кохерентни безбедносни мерки за туризам и сигурни опции за излез и враќање од патувањето во државата за кое е наменето.

Измените на правилата за карантин и известување согласно најновите федерални мерки.

Согласно најновите правила Барањата за карантин и известување не се однесуваат на патниците кои влегуваат во Берлин од земја членка на Европската унија, Исланд, кнежеството Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарија или Велика Британија на Велика Британија и Северна Ирска.

За патниците од земја членка на Европската унија, Исланд, кнежеството Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарија или Велика Британија во Берлин, овие регулативи се применуваат и доколку пристигнуваат од земја која има ново заразено број на повеќе од 50 случаи на 100.000 жители во последните седум дена.

Секој што пристигнува со авион, земја или море од земја различна од споменатите – без разлика дали е по директен пат или со транзит- треба веднаш да пристигне во својот стан или куќа или веднаш по пристигнувањето да обезбеди соодветно сместување и да остане таму за период од 14 дена по влегувањето. За време на карантинот, секој контакт со луѓе кои не се дел од домаќинството треба строго да се избегнува. Покрај тоа, за оние кои се враќаат, постои обврска веднаш да се пријават на одговорниот здравствен орган и да се посочи влезот. Пријавувањето до други тела – матичен лекар, здравствени услуги, итн. – не ја заменува обврската за контакт со здравствениот оддел.

Според уредбата, исклучоци од обврската за домашен карантин се предвидени за следните категории лица:

– кои, од професионални причини, превезуваат други лица, стоки и стоки по пат, железница, брод или авион

– нивната активност ја одржува функционалноста

здравствената заштита, вклучително и установи за нега и други критични инфраструктури,
јавната безбедност и ред,
одржување дипломатски и конзуларни односи,
функционалност на правниот систем,
функционирањето на народното претставување, владата и администрацијата на сојузната влада, покраините и општините,
функционирањето на органите на Европската унија и меѓународните организации.
– кои престојувале надвор од Сојузната Република Германија како дел од нивната работа како вработени во компании за воздушен, бродски, железнички или автобуски превоз или како екипаж за авиони, бродови, возови и автобуси

– кои потекнуваат од земји за кои е утврдено од страна на Институтот Роберт Кох, врз основа на веродостојни епидемиолошки наоди дека се чини дека има мал ризик од инфекција за поединецот.

– кои влегуваат во федералната територија најмалку три недели работа (сезонски работници), ако, на местото на нивното сместување и нивната активност, се преземат мерки за мерки на претпазливост и мерки на претпазливост поврзани со групата, за да се избегне контакт надвор од работната група, во рамките на првите 14 дена по нивното пристигнување, како и напуштање на сместувањето само за извршување на нивната активност. Работодавците го пријавуваат почетокот на работата на одговорниот здравствен орган и ги документираат преземените мерки.

Мерките се носат на покраинско ниво и се во принцип во најголем дел идентични.

ГРЦИЈА

МНР на Грција на својата веб-страница објави ажурирани податоци за начинот на отворање на граничните премини на Грција и можностите за влез на странци во земјата во следниот период.

Имено, согласно новите одлуки на Владата на Грција и соодветните здравствени протоколи на надлежните институции, МНР на Грција го објави следниот режим за патување на странски и грчки државјани:

15 јуни до 30 јуни:

Режимот на патување е усогласен со комуникацијата/насоките на ЕК во врска со забраната за несуштинско патување од земји што не се членки на ЕУ + Швајцарија, Норвешка, Лихтенштајн и Исланд (ЕУ+).

 1. Пристигнување по воздушен пат:

Дозволени се меѓународни летови до аеродромите во Атина и Солун (продолжена е забраната за летови од Велика Британија и Турција).

1а) Пристигнувања на аеродромот во Атина: Ако патниците потекнуваат од аеродром ЕУ+ на списокот со засегнати држави на ЕАСА https://www.easa.europa.eu/SD-2020-01/Airports#group-easa-downloads или од Италија, Шпанија, Холандија, Шведска, Албанија и Македонија, тогаш ќе бидат тестирани по пристигнувањето. Задолжително е ноќевање во хотел или хотел/резиденција по избор (во Атина). Ако тестот е негативен, тогаш посетителот е слободен да продолжи до крајната дестинација. Доколку тестот е позитивен, посетителот се става под карантин под надзор во траење од 14 дена.

Ако патувањето потекнува од други аеродроми, тогаш патниците при пристигнувањето подлежат на тест по случаен избор. После тестирањето, посетителот е слободен да продолжи до крајната дестинација. Доколку тестот е позитивен, посетителот е ставен под карантин под надзор 14 дена.

1б) Пристигнувања до аеродромот во Солун: Сите посетители ќе бидат тестирани по пристигнувањето. Задолжително е ноќевање во назначен хотел или хотел / резиденција по избор (во Солун).

 1. Пристигнување по копнен пат

Копнената граница со Турција, Албанија и Македонија е отворена само за транспорт на стоки.

Исклучоци се лицата кои имаат регулиран престој во Грција, лица кои патуваат поради апсолутно неодложни деловни причини (со приложување соодветни документи како доказ), дипломати, итни хуманитарни патувања поради лекување, медицински персонал, возачи на камиони за транспорт на стоки и сл.

 1. Пристигнување по морски пат:

Забрана за пристигнување на бродовите од странство до грчките пристаништа.

Пристигнувањето јахти за одмор е дозволено само со екипаж (пристигнување јахти кои доаѓаат од Албанија и Турција не е дозволено).

Од 1 јули понатаму:

 1. Пристигнување по воздушен пат:

Дозволени се меѓународни летови на сите аеродроми во Грција.

Можно е да се применат дополнителни ограничувања за несуштинско патување од земји што не се на ЕУ+, согласно насоките од Европската Унија.

 1. Пристигнување по копнен пат:

Дозволени се пристигнувања на копнените граници од Албанија, Македонија и Бугарија. Преоценка во однос на Турција до 30 јуни.

 1. Пристигнување по морски пат:

Дозволени се пристигнувања преку море.

Сите посетители од воздух, копно или море, по пристигнувањето, ќе бидат подложени на тестирање по случаен избор. Откако ќе се тестира, патникот е слободен да продолжи до крајната дестинација. Во случај на позитивен резултат, ќе биде контактиран и ставен на 14-дневен карантин, а трошоците ги покрива грчката држава.

————————————-

Се наведува дека врз основа на проценка ќе бидат признавани и резултати од молекуларен тест (направен во последните 72 часа пред патувањето)

————————————-

На сите посетители им се препорачува да ја преземат апликацијата Visit Greece app (GDPR compliant) бесплатно пред или по пристигнувањето во Грција.

Посетителите треба да пополнат (препорачливо пред патувањето) формулар за „фактор за лоцирање на патници“ (Passenger Locator Factor form (PLF) со нивните детали за контакт во Грција. Овој формулар може да се најде и во апликацијата Visit Greece, како и во хартиена форма за време на летот.

————————————-

Повеќе детали се содржат на следниот линк: https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/greece-welcomes-the-world-update-15-june-2020.html

ЕГИПЕТ

Сите Аеродроми во АР Египет, од 01.07.2020, ќе бидат отворени за меѓународен авионски сообраќај и со тоа се дозволува влез на странски државјани на територијата на земјата.

За влез во земјата, за сите категории на патници, без исклучок, кои доаѓаат од високо ризични земји, задолжителен е негативен (pcr) тест, не постар од 72 часа.

Патниците кои не поседуваат негативен (pcr) тест се упатуваат во 14 дневен карантин. Карантинската Болница во Каиро е: „Khamastahar Mayo Hospital for quarantine“, со телефонски број: 0225505058.

Сите странски туристи, кои пристигнуваат со чартер летови во туристичките центри, Шарм Ел Шеик, Хургада и Марса Матрох, во периодот ,јули-октомври, се ослободуваат од обврската за поседување влезна виза.

Во истиот период, странските авионски компании кои превезуваат туристи во споменатите туристички центри, за 50 % им се намалуваат давачките за слетување и паркинг на аеродромите.

За македонските државјани, за влез во Египет, исто така е задолжителен негативен (pcr)тест не постар од 72 часа.

Сите Аеродроми во Египет се опремени со термални камери и со медицински екипи во случај на потреба за интервенција за суспектни патници.

Во Египет според последните податоци има околу 50.000 инфицирани од Ковид-19.

ЕСТОНИЈА

Условите за влез и транзит за Естонија заклучно со 18 јуни 2020 година се следните:

Преминувањето на државната граница за влез во Естонија е дозволено за лица кои имаат естонско државјанство, естонска дозвола за престој или право на живеење или чие постојано место на живеење според регистарот на население е во Естонија.

Од 1 јуни, границите на Естонија беа отворени за луѓето кои доаѓаат од ЕУ, кои можат да влезат во Естонија и немате обврска да останат дома, доколку:

пристигнувате од земја-членка на ЕУ или Шенген зоната, или од Велика Британија и Северна Ирска

не покажувате знаци на болест

изминатите 14 дена престојувавте во земја членка на ЕУ или во Шенген зоната или во Велика Британија и Северна Ирска, каде што стапката на инфекција на коронавирус е 15 лица или помалку на 100,000 жители во последните 14 дена.

Статистиката за инфекции на 100 000 жители во последните 14 дена МНР на РЕ ја објавува на својата веб-страница секој петок и важи за следните седум дена од понеделник.

Сите оние лица без симптоми на кои во минатото им беше продолжено правото на влез во Естонија, можат да влезат во земјата и не мора да останат дома, на пример:

лица кои се директно вклучени во транспортот на стоки и суровини, вклучително и товарање на стоки или суровини

вработени во странско дипломатско претставништво или конзуларно претставништво во Естонија, членови на нивните семејства или странци кои пристигнуваат во Естонија во рамките на меѓународната воена соработка

даватели на здравствени услуги или други услуги неопходни за справување со итни случаи

лица кои се директно вклучени во меѓународниот превоз на стоки и патници, вклучително и членови на екипажот кои служат меѓународно транспортно средство и лица кои обезбедуваат поправка, гаранција за работа или одржување на транспортните средства

луѓе кои служат патни групи и се директно вклучени во давањето услуги за патнички превоз

луѓе чија цел на пристигнување во Естонија е поврзана со обезбедување континуитет на една важна услуга

лица чие пристигнување во Естонија е поврзано со работа на одржување, поправка, гаранција или информациско-комуникациска технологија на опремата на претпријатието што работи во Естонија, доколку е потребно да се обезбеди работење на претпријатието

лица кои добиле посебна дозвола за влез во земјата

Што се однесува до луѓето кои не спаѓаат под исклучоците наведени погоре, сè уште е можно да се овласти граничен премин врз основа на барање за дозвола, кое мора да биде испратено до: ppa@politsei.ее

Пријава за дозвола за преминување на границата во исклучителни околности

Оние што веќе се подложени на обврска да останат дома, мораат да го почитуваат истиот до истекот на пропишаниот период.

Луѓето кои пристигнуваат од земја-членка на ЕУ или Шенген-зоната или Велика Британија и Северна Ирска мора да останат дома доколку пристигнат од земја во која стапката на инфекција со коронавирус имала повеќе од 15 лица на 100.000 жители во последните 14 дена. Ова значи дека лицето не смее да го напушти своето живеалиште во рок од 14 дена, освен по упатство на здравствен работник или полициски службеник, или во случај на вонредна состојба да се закани по животот или здравјето на лицето, или за набавка на храна и лекови. Ова ограничување не се однесува на Финска, така што можете да влезете во Естонија, доколку работите, студирате или имате причина за семејно семејство.

Статистиката за инфекции на 100 000 жители во последните 14 дена Министерството за надворешни работи ја објавува на својата веб-страница секој петок и важи за следните седум дена од понеделник.

Одборот на полицијата и граничната полиција не спроведува проверки на оние што ја напуштаат земјата и не спречува никој да ја напушти земјата. Меѓутоа, кога ја напуштате Естонија, треба да бидете убедени дека и земјата на пристигнување и земјата на транзит ви дозволуваат да влезете. Кога се враќате во Естонија, мора да ги земете предвид наметнатите ограничувања.

ИРСКА

За влез на државјаните на Република Македонија во Ирска им е потребна важечка ирска виза или дозвола за престој.

Секој патник кој пристигнува во Ирска треба да оди во самоизолација во траење од 14 дена, во кој период може да биде контактиран/проверуван од страна на надлежни служби.

Секој што ќе влезе во Ирска, задолжително пополнува формулар за лоцирање на патникот со детални податоци (COVID-19 Passenger Locator Form), со цел полесно и побрзо да се трасира/лоцира доколку настапи инфицираност со COVID-19 или доколку лице со кое бил во контакт заболи од вирусот. Формуларот може да се пополни пред патувањето или по пристигање на аеродромот (доколку е потребна асистенција за пополнување).

Доколку лицето патува со деца под 16 години, потребно е и нив да ги вклучи во неговиот формулар. Сите лица над 16 години пополнуваат сопствен формулар.

Линк од формуларот:

https://www2.hse.ie/file-library/coronavirus/covid-19-passenger-locator-form.pdf

Одбивањето да се пополни формуларот, или давањето неточни и/или лажни податоци се казниви, при што лицето може да се соочи со казна која не надминува 2500 евра или казна затвор не повеќе од 6 месеци.

При влез во Ирска, не постои обврска за приложување на негативен тест за COVID-19.

Доколку се користи јавен превоз, се препорачува носење на маски за лице и држење дистанца.

Овие мерки важат за сите оние кои пристигнуваат во Ирска, без оглед на државјанство и превозното средство.

Исклучок од овие мерки постои за:

– патници кои пристигнуваат од Северна Ирска,

– патници што ја напуштаат државата од пристаништето или пристигнувањето на аеродромот, без поинаку да го напуштат пристаништето или аеродромот

– иматели на сертификат за меѓународни работници во сообраќајот или возачи на тешки товарни возила, кои се во државата во текот на извршувањето на своите должности

– екипаж на авиони, вклучувајќи го и пилотот, кои се во државата во текот на извршувањето на своите должности

– екипаж на брод, вклучувајќи го и капетанот, кои се во државата во текот на извршувањето на своите должности.

– странски дипломати акредитирани во Ирска.

Актуелен режим за транзитирање на државјаните на Република С. Македонија преку Обединето Кралство:

На државјаните на Македонија кои транзитираат преку Ирска, не им е потребна транзит виза доколку не поминуваат преку гранична полиција. Доколку се наметне потребно да се помине гранична контрола, во тој случај е потребна транзит виза.

Сите лица кои транзитираат преку Ирска, независно чии државјани се, треба да го назначат тоа и пополнуваат само дел од формуларот за лоцирање на патникот и со тоа нема потреба од самоизолација.

Доколку лицето има намера да патува за Ирска на неколку дена и не може да остане во самоизолација од 14 дена, потребно е да се преиспита потребата од патување во периодот на траење на мерките против заштита од COVID-19.

ИТАЛИЈА

Со Новата уредба која е во сила од 15.06.2020 донесена од страна на Претседателот на Советот на министри Конте, се однесува на мерките за ограничување на движење поради СОВИД-19.

Што се однесува до патувањето до и од странство, особено во земјите што не се членки на ЕУ, како Република С. Македонија, суштински сè останува НЕПРОМЕНЕТО ДО 30 ЈУНИ, освен минимални поедноставувања (освен за дипломатите карантин не се применува и за припадниците на армијата кои се на мисија во Италија).

Се потенцира дека до 30 јуни 2020 година, важи забраната за патување до и од земји кои не се членки на ЕУ освен за:

неодложни работни потреби;

итни случаи;

или здравствени причини

Секој кој ќе се најде се во една од овие ситуации, да се врати во Италија, ќе мора да даде изјава, ќе подлежи на периодот на здравствено надгледување од ASL Azienda Sanitaria Locale и само изолација (карантин) во неговиот дом.

Лицето треба да даде адреса каде ќе престојува, како и начинот на патувања до местото на престој.

Новата Уредба со законска сила, исто така, го продолжува времетраењето на кратки посети во Италија и кратки мисии во странство без карантин до 120 часа (претходно беше 72 часа, може да се ПРОШИРИ НА 120 ЧАСА од посебни причини).

Доколку имате потреба за повеќе дополнителни информации (прашања -одговори) како и модулите за потполнување можат да се најдат на веб страницата на МНР на Република Италија со посебен осврт одредбите од чл.4, во врска со влегувањето во Италија и чл.5, во врска со транзити на национална територија) и FAQ Frequently Asked Questions објавени на веб- страницата на Министерството за надворешни работи и меѓународна соработка, достапни на линкот:

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

ИЗРАЕЛ

Од 18 март на сила е забрана за влез на странци во Држава Израел.

Во случај на потреба од патување (транзит) заради поседување на дозвола за престој, хуманитарни, бизнис, научни или други причини наведени во барањето, пред патувањето лицето треба да се обрати до најблиската Амбасада на Израел.

За напомена, државјаните на Израел при нивно враќање и влез во Израел им се пропишува задолжителна само изолација во траење од 14 дена. Според медиумите ваквата состојба ќе трае до 1 август.

Во прилог и линк од Амбасадата на Израел во Белград:

https://embassies.gov.il/Beograd/Pages/default.aspx

ЈАПОНИЈА

Во овој момент граѓаните од 129 земји (вклучувајчи ја и Македонија) не можат да влезат во Јапонија. Ова е во согласност со членот 5, параграф 1, од Immigration Control and Refugee Recognition Act освен ако нема посебни причини.

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

Под посебни случаи се дипломатите, хуманистички причини(лечење) и индивидуални причини. За сите нив треба 14 дена само-изолација и PCR тест (го прават на аеродром и во случај на позитивен резултат лицето оди во карантин веќе на аеродром).

Што се однесува до транзит-дозволен е преку аеродромите, но не смее да се излегува од аеродром и да се влегува во Јапонија.

KAНАДА

На сила е забрана за влез за сите странци. Можат да влезат лица кои се 1. канадски државјани, 2. лица кои имаат регулиран постојан престој и членови на нивните семејства, 3. лица регистрирани во “Indian Act” и 4. лица под заштита.

* Членови на потесно семејство: сопружник или законски партнер, 2. Деца (да се помлади од 22 години, да не се во брак или законска врска и да се финансиски зависни), 3. Внуци (помлади од 22 години, да не се во брак или законска врска и да се финансиски зависни), Родители и 4. Законски старател.

* Докажување на статус на „член на потесно семејство“, преку ИМКР, ИМКВ, писмо-поддршка од членот на семејството кој гарантира (сопружник или партнер, родител, старател).

Лицата кои скаат да влезат во Канада, мора да приложат и доказ дека членот на нивното потесно семејство е државјанин или има регулиран постојан престој.

* Без разлика дали поседува канадска виза или еТА (Electronic Travel Authorization), пред патувањето, сите освен државјаните на САД, задолжително мора да добијат писмена потврда (авторизација) дека може да влезат во Канада. Авторизацијата ја издава Федерален департмент за имиграција, бегалци и државјанство или IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada). Лицето кое сака да патува, со и-мејл се обраќа до оваа агенција, преку:

IRCC.COVID-TravelExemptions-Exemptionsdevoyage-COVID.IRCC@cic.gc.ca.

Во барањето за добивање авторизација, лицето дава свои лични и податоци за патувањето:

– име и презиме,

– датум на раѓање,

– бројот на поединечното барање (Unique client identifier или UCI),

– број на пасош,

– детален опис на причините за патувањето,

– доказ за постоење врски со член на потесното семејство кое престојува во Канада,

– доказ за регулиран статус (државјанин или постојан престој, студентска виза, работна дозвола) на лицето од потесното семејство кое престојува во Канада,

– Доказ за поседување виза или еТА.

Канадската агенција за имиграција, бегалци и државјанство или IRCC, во рок од 48 часа испраќа одговор со појаснување околу идните чекори

Во Канада можат да влегуваат државјани на САД, доколку спаѓаат во групата на „есенцијални работници“ (превозници, здравствени работници). За сите останати, забранет е влезот во Канада. На 16.06.2020 година, забраната за влез на САД државјани се продолжува до 21.07.2020 година.

Странските студенти се изземени од ограничувањата за влез доколку приложат доказ (студентска виза или писмо за прифаќање), издаден пред 18 март 2020 година.

За влез на наши државјани (дозвола за престој)

Доколу македонските државјани и членовите на нивните потесни семејства, имаат дозвола за постојан престој, можат да влезат во Канада, согласно условите пропишани и за сите останати.

Дали има карантин

При влегување во Канада на било каков ГП (копнен, поморски или од воздушен сообраќај), лицето подлежи на лекарски преглед и доколку има симптоми на КОВИД-19, на лицето нема да му биде дозволен влез во земјата.

Доколу лицето нема симптоми, на ГП мора да приложи „План за карантин (самоизолација) во траење од 14 дена“. Во планот лицето треба да даде известување за 1. Адреса на живеалиштето, 2. Како ќе стаса од ГП до живеалиштето, 3. на кој начин ќе набавува основни прехранбени продукти во периодот додека трае самоизолацијата и 4. Доколку е потребно, на кој начин ќе набавува здравствени услуги и медицинска нега во периодот додека трае самоизолацијата. Приложување План за карантин е задолжително за сите кои влегуваат во земјата, а доколку лицата немаат ваков план, може да не им биде дозволен влез. Во отсуство на ваков план, овластениот службеник на ГП ќе донесе одлука дали лицето може да влезе во Канада или не.

Предвидени се и казни доколку лицето не го почитува планот за карантин: 1. Парична казна од 750 000 кандски долари, 2. Затвор до шест месеци и 3. Забрана за влез во траење од една година.

Лицата кои вршат „есенцијални услуги“ и кои редовно ја преминуваат државната граница со цел проток на стоки, се ослободени од барањата за приложување на план за карантин.

Обврска за приложување на тест

Лицата кои ги исполнуваат условите да бидат изземени од ограничувањата за патување и влез во Канада, при влез во авионот, вреботените во авио-компанијата спроведуваат здравствени прегледи и доколку лицето има симптоми, нема да му биде дозволено да се качи на авион.

По слетувањето во Канада, ќе спроведува уште еден здравствен преглед, и доколку лицето покажува симптоми, нема да му биде дозволен влез во Канада.

Други специфични услови

Лицата кои влегуваат во Канада, треба да останат во државата најмалку 15 дена.

* Без разлика дали лицето има виза или еТА (Electronic Travel Authorization), пред патувањето, сите освен државјаните на САД, задолжително мора да добие писмена потврда (авторизација) дека може да влезе во Канада. Авторизацијата ја издава Канадскиот федерален департмент за имиграција, бегалци и државјанство или IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada). Лицето кое сака да патува преку и-мејл се обраќа до оваа агенција преку:

IRCC.COVID-TravelExemptions-Exemptionsdevoyage-COVID.IRCC@cic.gc.ca.

Во барањето за добивање авторизација, лицето дава свои лични и податоци за патувањето:

име и презиме,

датум на раѓање,

бројот на поединечното барање (Unique client identifier или UCI),

број на пасош,

детален опис на причините за патувањето,

доказ за постоење врски со член на потесното семејство кое престојува во Канада,

доказ за регулиран статус (државјанин или постојан престој, студентска виза, работна дозвола) на лицето од потесното семејство кое престојува во Канада,

Доказ за поседување виза или еТА.

Канадската агенција за имиграција, бегалци и државјанство или IRCC, во рок од 48 часа испраќа одговор со појаснување околу идните чекори

Исклучоци од забраната (лекување-хуманитарни причини, дипломати, камионски превозници и сл…).

Од забраната за влез се изземени т.н. есенцијалните работници (странци, претежно државјани на САД), односно превозници, пожарникари, здравствени работници.

Од првиот момент на воведување на забраните за влез во Канада, странските дипломати акредитирани во земјата се изземени од забраната за влез, иако притоа, канадските власти не охрабруваа патувања.

Правила за транзит на наши државјани

Не постојат посебни правила за транзит на странски државјани низ Канада. Се применуваат горенаведените правила за влез во државата на странски државјани.

Повеќе и поопширно на:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/travel-restrictions-exemptions.html

КОСОВО

Нема посебна одлука за граѓаните на Република С. Македонија,

Сите лица кои влегуваат во Косово на било кои гранични премини и аеродроми, се подложени на медицински прегледи и според епидемиолошките индикации може да бидат упатени на самоизолација,

Во моментот, не постои државен карантин (со одлука на Владата на Косово е укинат карантинот).

За лицата кои влегуваат или транзитираат низ територијата на Косово не се бара да приложат ПцР тест,

Странските дипломати, дури и со претходните владини решенија, не биле подложени на карантин, но биле подложени на лекарски прегледи и биле принудени да ги почитуваат препораките на Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје на Косово,

Во моментов без исклучок, лицата кои влегуваат во Косово мора да ги почитуваат мерките за спречување на КОВИД-19 со носење маски, со употреба на средства за дезинфекција и одржување на физичка дистанца.

На следниот ЛИНК погледнете ги режимите на движење и правилата за транзит на државјани на Македонија и во останатите земји во контекст на пандемијата со КОВИД-19.

Забелешка: Преземањето на оваа содржина е дозволено само ако го наведете изворот со задолжително линкување на нашиот домен и оригиналната статија!

Доколку сакате да прочитате повеќе содржини како оваа, препорачуваме да го посетите нашиот портал www.kukuriku.com.mk, а со лајк на нашата фан страна станувате дел нашето многубројно членство facebook.com/Kukuriku.mk/.