Позитивна мисла | Шпанска поговорка

146

Најдобро се смее оној кој последен се смее.

Шпанска поговорка

Оваа изрека се кажува кога некој слави, на лош начин, нешто, без да биде целосно сигурен дека тоа нешто нема да се промени.