Позитивна мисла | Paulo Coelho

1448

Среќна недела и запомнете: “Кога сакаме, секогаш се трудиме да стенеме подобри од нас. Кога се трудиме да стенеме подобри од нас, сѐ околу нас станува и подобро.“

Paulo Coelho