Позитивна мисла |

125

“Биди добар со сите, но на растојание”!

Џина Паппас Џокси