Дознајте кој од 4-те видови на жени сте вие Мајка, Љубовница, Амазонка или Посредничка

1204

Четирите архетипски модели (мајка, љубовница, амазонка, посредничка) се илустрација на четирите основни тежнеења и делови на психата кои во помала или поголема мера ги има секоја жена

Во есејот “Структурни форми на женската психа” Тони Волф, долгогодишен соработник на Карл Густав Јунг, потенцира дека женската психа е различна од онаа на мажите. За самоспознавање и самореализација, важно е жените да препознааат која структурна форма најмногу одговара на нивната личност.

Секоја од жените ги има сите четири аспекти кои Вулф ги опишува, но прашање е само до кој степен ќе ги разбудат и ќе ги усогласат со животниот стил и темпераментот. Комплетно исполнување е процес кој трае доживотно, и подразбира постојан развој и работа на себе, но неговиот резултатот е величествен. Во прашање е интегритетот на целото битие, вели: “Lovesensa.rs”.

Во средновековниот мистицизам душата е дел со кој го чувствуваме Бога, и кој нѝ користи за “носење на Бог во нас”. Таа е местото каде што доаѓаме до сржта на своето битие, и во исто време го поврзуваме со “изворот”. Душата е психата, женскиот принцип, принципот кој поврзува.

Од дамнешни времиња луѓето тежнееле преку различни видови на женските божества да забележат и да го дефинираат она што можеби и не може во целост да се дефинира и да се објасни, додека не се проживее – различни аспекти на женската личност во ликовите на божествата: Хера, Деметра, Афродита, Атена, Артемида … Четирите основни структурни форми на женската психа во психологијата се разбираат како креативна матрица на која се работи и која се надградува. Во овие обрасци ќе ги препознаете деловите од своето однесување и чувствителност, но еден сигурно е дека ќе биде доминантен.

Со него ќе почувствувате траги, испреплетеност и влијание од другите опишани обрасци кои може да предизвикаат конфузија и збунетост. Некогаш втората и третата форма се интегрираат подоцна, во втората половина на животот.

Мајка

Жената која негува, помага, сака добротворна работа и сѐ што вклучува нега, грижа и подучување. Таа е тука за да обезбеди љубов и да создаде чувство на сигурност. Инстинктивно реагира на сѐ она што е во процес на формирање во другиот, што е недоволно развиено и има потреба од заштита или е во опасност. Мајката наоѓа исполнување во односите во кои е потребна заштита и помош.

Негативен аспект на мајката вклучува вознемиреност, мачна и оптоварувачка грижа, но и недостаток на вера во силата и самостојноста на другиот. Таа самата се пронаоѓа во улогата на мајка и без неа се чувствува празно и неисполнето. Таа може лесно да падне во стапицата на “живеење живот на некој друг” и да се занемари самата. Кога жената е свесна за својата примарна мајчинска структура, во согласност со неа ќе го регулира животот – преку брак, мајчинската активност или професија. Бракот или улогата во домаќинството, можат да го преземат и општествено корисни институции и организации.

Продолжува на страна 2